dalli – de kwaliteitsbelofte
header

Privacybeleid

Bedankt voor uw bezoek aan onze website. Hieronder vindt u ons privacybeleid inclusief wettelijk verplichte informatie. Daarnaast vindt u onder de volgende link aanvullende informatie over gegevensbescherming voor sollicitanten:

Privacy-informatie voor sollicitanten [Download]

Algemene privacy-informatie (stand 24 mei 2018)

Deel 1:

Gegevensbeschermingsinformatie over onze gegevensverwerking volgens artikel (art.) 13, 14 en 21 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

 

Wij nemen gegevensbescherming serieus en informeren u hiermee hoe wij uw gegevens verwerken en welke aanspraken en rechten u volgens de regels inzake de gegevensbescherming heeft. Geldig vanaf 25 mei 2018.

1. Het kantoor dat verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking en contactgegevens

verantwoordelijk kantoor zoals bedoeld in het gegevensbeschermingsrecht

DALLI-WERKE GmbH & Co. KG
resp. MÄURER & WIRTZ GmbH & Co. KG
Zweifaller Str. 120
52224 Stolberg
Telefoon: +49[0]2402 89-0

E-mailadres: kontakt@dalli-group.com resp. info@m-w.de

Contactgegevens van onze functionaris gegevensbescherming:

DALLI-WERKE GmbH & Co. KG
resp. MÄURER & WIRTZ GmbH & Co. KG
Functionaris gegevensbescherming
Zweifaller Str. 120
52224 Stolberg

E-mailadres: datenschutz@dalli-group.com of datenschutz@m-w.de

 

2. Doeleinden waarvoor en wettige grondslag waarop wij uw gegevens verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en nationale privacywetten alsmede andere van toepassing zijnde voorschriften voor gegevensbescherming (details volgen hierna). Welke gegevens per geval worden verwerkt en op welke wijze zij worden gebruikt, is in belangrijke mate afhankelijk van de concreet aangevraagde resp. overeengekomen diensten. Verdere details of aanvullingen over de doeleinden van de gegevensverwerking kunt u vinden in de betreffende contractdocumenten, formulieren, een toestemmingsverklaring en/of andere aan u verstrekte informatie (bijv. in het kader van het gebruik van onze website of onze Algemene Voorwaarden). Daarnaast kan deze gegevensbeschermingsinformatie van tijd tot tijd worden geactualiseerd zoals u kunt lezen op onze websites www.dalli-group.com/ www.dalli-group.de/ www.mydalli.de/ www.m-w.de.

 

2.1 Doeleinden voor het uitvoeren van een overeenkomst of met betrekking tot maatregelen vóór de sluiting van een overeenkomst (art. 6 lid 1 b AVG)

De verwerking van persoonsgegevens geschiedt ter uitvoering van onze overeenkomsten met u en voor het uitvoeren van uw opdrachten evenals voor het nemen resp. verrichten van maatregelen en werkzaamheden in het kader van relaties vóór de sluiting van een overeenkomst bijv. met belanghebbenden. De verwerking is derhalve vooral bedoeld voor het leveren van prestaties in overeenstemming met uw opdrachten en wensen, en omvat de hiervoor noodzakelijke diensten, maatregelen en werkzaamheden. Hiertoe horen vooral de contract gerelateerde communicatie met u, de aantoonbaarheid van transacties, opdrachten en overige afspraken alsmede ter kwaliteitscontrole door betreffende documentatie, service uit coulance, maatregelen ter aansturing en optimalisatie van zakelijke processen alsmede voor het nakomen van de algemene zorgvuldigheidsplichten, aansturing en controle door gelieerde bedrijven (bijv. de moedermaatschappij); statistische evaluaties voor de aansturing van de onderneming, vastlegging van de kosten, controlling, rapportage, interne en externe communicatie, managen van noodgevallen, afrekening en fiscale beoordeling van bedrijfsprestaties, risicomanagement, instellen van rechtelijke vorderingen en verdediging bij juridische disputen; garanderen van de IT-veiligheid (o.a. systeemresp. plausibiliteitstests) en van de algemene veiligheid o.a. van gebouwen en installaties, veiligstellen en handhaven van het huisrecht (bijv. door toegangscontroles); garanderen van de integriteit, authenticiteit en beschikbaarheid van de gegevens, voorkómen en ophelderen van strafbare feiten; controle door toezichthoudende commissies of controle-instanties (bijv. revisie).

 

2.2 Doeleinden in het kader van een gerechtvaardigd belang van onze zijde of van derden (art. 6 lid 1 f AVG)

Boven de eigenlijke uitvoering van de overeenkomst resp. de voorlopige overeenkomst uit verwerken wij eventueel uw gegevens wanneer het nodig is om gerechtigde belangen van ons of van derden te handhaven, vooral voor de hierna genoemde doeleinden:

 • reclame of markten opinieonderzoek, voor zover u het gebruik van uw gegevens niet ingetrokken heeft;
 • het inwinnen van inlichtingen alsmede gegevensuitwisseling met kredietregistratiebureaus, voor zover dit uitgaat boven ons bedrijfsrisico;
 • het onderzoeken en optimaliseren van procedures voor behoefteanalyse;
 • de verdere ontwikkeling van diensten en producten alsmede van bestaande systemen en processen;
 • het openbaar maken van persoonsgegevens in het kader van een due-diligenceonderzoek bij bedrijfsverkooponderhandelingen;
 • het afstemmen met Europese en internationale antiterreurlijsten, voor zover dit uitgaat boven de wettelijke verplichtingen;
 • het aanvullen van onze gegevens, o.a. door het gebruik of onderzoek van openbaar toegankelijke gegevens;
 • statistische evaluaties of marktanalyse;
 • benchmarking;
 • het instellen van rechtelijke vorderingen en verdediging bij juridische disputen die niet direct te herleiden zijn tot de contractuele relatie;
 • het beperkt opslaan van de gegevens wanneer het verwijderen ervan vanwege de bijzondere soort opslag niet of slechts met een onevenredig grote inspanning mogelijk is;
 • het ontwikkelen van scoringsystemen of geautomatiseerde besluitvormingsprocessen;
 • het voorkómen en ophelderen van strafbare feiten, tenzij uitsluitend voor het nakomen van wettelijke richtlijnen;
 • de veiligheid van gebouwen en installaties (bijv. door toegangscontroles en videobewaking), voor zover dit uitgaat boven de algemene zorgvuldigheidsplichten;
 • interne en externe onderzoeken, veiligheidscontroles;
 • het eventueel meeluisteren of opnemen van telefoongesprekken voor de kwaliteitscontrole en voor trainingsdoeleinden;
 • het verkrijgen en behoud van certificeringen van privaatrechtelijke aard of van overheidswege;
 • het veiligstellen en handhaven van het huisrecht door adequate maatregelen evenals door videobewakingen ter bescherming van onze klanten en medewerkers alsmede voor het veiligstellen van bewijsmiddelen bij strafbare feiten en het voorkómen ervan.

 

2.3 Doeleinden in het kader van uw toestemming (art. 6 lid 1 a AVG)

Verwerking van uw persoonsgegevens voor bepaalde doelen (bijv. gebruik van uw e-mailadres voor marketingdoeleinden) kan eveneens op basis van uw toestemming plaatsvinden. Normaal gesproken kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Dit geldt ook voor de intrekking van toestemmingsverklaringen die vóór inwerkingtreding van de AVG, dus vóór 25 mei 2018 tegenover ons zijn afgegeven. U wordt afzonderlijk geïnformeerd over de doeleinden en de gevolgen van een intrekking of het niet verlenen van een toestemming in de betreffende tekst van de toestemming.

In principe geldt dat de intrekking van een toestemming pas voor de toekomst gevolgen heeft. Verwerkingen die vóór de intrekking hebben plaatsgevonden, zijn hiervan uitgesloten en blijven rechtmatig.

 

2.4 Doeleinden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (art. 6 lid 1 c AVG) of een taak van algemeen belang te vervullen (art. 6 lid 1 e AVG)

Zoals iedereen die deelneemt aan het economisch verkeer, zijn ook wij onderworpen aan een groot aantal wettelijke verplichtingen. In eerste instantie zijn dit wettelijke eisen (bijv. handelsen fiscale wetgeving) maar ook eventuele richtlijnen met betrekking tot het houden van toezicht of andere richtlijnen van overheidswege. Tot de doeleinden van de verwerking horen zo nodig de identiteitsen leeftijdscontrole, preventie van fraude en witwassen van geld, het voorkómen, bestrijden en ophelderen van de financiering van terrorisme en delicten die een risico vormen voor vermogens, afstemmingen met Europese en internationale antiterreurlijsten, het naleven van fiscaalrechtelijke controleen meldingsplichten alsmede de archivering van gegevens ten behoeve van de gegevensbescherming en de veiligheid van gegevens alsmede onderzoek door fiscale en andere overheidsinstanties. Bovendien kan de openbaarmaking van persoonsgegevens in het kader van maatregelen van rechters en van overheidswege ten behoeve van het gerechtelijk vooronderzoek, strafvervolging of het instellen van civielrechtelijke vorderingen noodzakelijk worden.

 

3. De door ons verwerkte gegevenscategorieën, voor zover wij gegevens niet direct van u ontvangen, en hun herkomst

Voor zover het voor het verlenen van onze diensten nodig is, verwerken wij van andere bedrijven of overige derden (bijv. kredietregistratiebureaus, adressenhandelaren) persoonsgegevens die wij na toestemming ontvangen hebben. Bovendien verwerken wij persoonsgegevens die we uit openbaar toegankelijke bronnen (zoals telefoonregisters, handelsen verenigingsregisters, bevolkingsregisters, schuldenregisters, kadasters, pers, internet en andere media) na toestemming hebben gehaald, ontvangen of verkregen en die wij mogen verwerken.

Relevante persoonlijke gegevenscategorieën kunnen vooral de volgende zijn:

 • Persoonsgegevens (naam, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, burgerlijke stand, beroep/sector en vergelijkbare gegevens)
 • Contactgegevens (adres, e-mailadres, telefoonnummer en vergelijkbare gegevens)
 • Adresgegevens (bevolkingsregister en vergelijkbare gegevens)
 • Betalings-/dekkingsbevestiging bij bankpasjes en creditcards
 • Informatie over uw financiële situatie (solvabiliteitsgegevens inclusief scoring, dus gegevens ter beoordeling van het economisch risico)
 • Klantengeschiedenis
 • Gegevens over uw gebruik van de door ons aangeboden telediensten (bijv. tijdstip van het openen van onze websites, apps of nieuwsbrieven, aangeklikte pagina's/links van ons resp. ingevoerde en vergelijkbare gegevens)
 • Videogegevens.

 

4. Ontvangers of categorieën ontvangers van uw gegevens

Binnen ons bedrijf ontvangen de interne kantoren resp. organisatorische eenheden uw gegevens die zij nodig hebben voor het vervullen van onze contractuele en wettelijke plichten dan wel in het kader van de verwezenlijking en implementatie van onze gerechtvaardigde belangen. Het doorgeven van uw gegevens aan externe kantoren geschiedt uitsluitend

 • in verband met de uitvoering van het contract;
 • teneinde wettelijke richtlijnen na te komen op grond waarvan wij verplicht zijn tot inlichtingenverstrekking, melding of delen van gegevens, of wanneer de doorgifte van gegevens een openbaar belang dient (zie punt 2.4);
 • voor zover externe dienstverleningsbedrijven gegevens in opdracht van ons als opdrachtverwerker of andere verwerker verwerken (bijv. externe rekencentra, ondersteuning/onderhoud van toepassingen voor elektronische gegevensverwerking/IT, archivering, documentverwerking, call-center-services, compliance-services, controlling, datascreening voor anti-witwassen, gegevensvalidering resp. -plausibiliteitsonderzoek, gegevensvernietiging, inkoop/procurement, klantenbeheer, direct marketingbedrijf, marketing, mediatechniek, research, risicocontrolling, afrekening, telefonie, websitemanagement, accountancy, kredietinstellingen, drukkerijen of bedrijven belast met gegevensverwijdering, koeriersdiensten, logistiek);
 • op grond van ons gerechtvaardigd belang of van het gerechtvaardigd belang van een derde voor de onder punt 2.2 genoemde doelen (bijv. aan overheidsinstanties, kredietregistratiebureaus, incassobureaus, advocaten, rechtbanken, deskundigen, bedrijven binnen het concern en commissies en controle-instanties);
 • als u ons toestemming heeft verleend voor de doorgifte aan derden.

Wij zullen uw gegevens niet om andere redenen dan hierboven genoemd aan derden doorgeven. Voor zover wij in het kader van gegevensverwerking opdrachten aan dienstverleners verstrekken, zijn uw gegevens daar onderworpen aan dezelfde veiligheidsstandaards als bij ons. In de overige gevallen mogen de ontvangers de gegevens alleen voor de doeleinden gebruiken waarvoor ze aan hen werden doorgegeven.

5. Duur van de opslag van uw gegevens

Wij verwerken en slaan uw gegevens op voor de duur van onze zakelijke relatie. Hierbij hoort ook de voorbereiding van een overeenkomst (rechtsverhouding vóór de sluiting van een overeenkomst) en de uitvoering van een overeenkomst.

Bovendien zijn wij aan verschillende bewaringsen documentatieplichten onderworpen o.a. ten gevolge van handelsof fiscaalrechtelijke regels. De aldaar bepaalde termijnen voor bewaring resp. documentatie bedragen afhankelijk van de soort documentatie zes, zeven of tien jaar na het einde van de zakelijke relatie of van de rechtsverhouding vóór de sluiting van een overeenkomst, in uitzonderingsgevallen zelfs 50 jaar – afhankelijk van het toepasselijk nationaal recht.

Daarnaast kan op basis van speciale wettelijke voorschriften een langere bewaringstermijn nodig zijn, zoals het bewaren van bewijsmiddelen in het kader van de wettelijke voorschriften voor verjaring.

Als de gegevens voor het nakomen van contractuele of wettelijke plichten en rechten niet meer nodig zijn, dan worden deze regelmatig verwijderd, tenzij hun – tijdelijke – verdere verwerking voor het vervullen van de onder punt 2.2 genoemde doelen wegens een zwaarder wegend gerechtvaardigd belang nodig is. Van een dergelijk zwaarder wegend gerechtvaardigd belang is bijv. ook sprake wanneer een verwijdering wegens de bijzondere soort opslag niet of slechts mogelijk is met een onevenredig grote inspanning en een verwerking voor andere doeleinden door passende technische en organisatorische maatregelen is uitgesloten.

6. Verwerking van uw gegevens in een derde land of door een internationale organisatie

Het doorsturen van gegevens naar kantoren in landen buiten de Europese Unie (EU) resp. de Europese Economische Ruimte (EER) (zogenaamde derde landen) vindt plaats wanneer dit nodig zou zijn om een opdracht/overeenkomst van resp. met u uit te voeren, dit wettelijk is voorgeschreven (bijv. fiscaalrechtelijke meldingsplichten), het binnen het kader van een gerechtvaardigd belang van ons of van een derde ligt, of wanneer u ons toestemming hiervoor heeft verleend.

Hierbij kan de verwerking van uw gegevens in een derde land ook plaatsvinden in verband met het inschakelen van dienstverleners in het kader van gegevensverwerking in opdracht. Voor zover er voor het betreffende land geen besluit van de EU-commissie genomen zou zijn over een aldaar bestaand en gepast niveau van gegevensbescherming, garanderen wij op basis van de EU-richtlijnen voor gegevensbescherming door middel van betreffende overeenkomsten dat uw rechten en vrijheden adequaat worden beschermd en gegarandeerd. De betreffende details verstrekken wij u op aanvraag.

Informatie over de geschikte of gepaste garanties en over de mogelijkheid om een kopie van u te ontvangen, kan worden aangevraagd bij de functionaris gegevensbescherming binnen het bedrijf.

 

7. Uw rechten met betrekking tot gegevensbescherming Onder bepaalde voorwaarden en rekening houdend met eventuele nationale speciale voorschriften kunt u tegenover ons u op uw rechten op gegevensbescherming beroepen

 

 • Zo heeft u het recht om inlichtingen over uw gegevens, die bij ons zijn opgeslagen, van ons te krijgen op basis van de regels van art. 15 AVG.
 • Naar aanleiding van uw aanvraag zullen wij de over u opgeslagen gegevens overeenkomstig art. 16 AVG corrigeren indien deze niet van toepassing of foutief zijn. 
 • Indien u dit wenst, zullen wij uw gegevens volgens de principes van art. 17 AVG verwijderen, tenzij dit in tegenspraak is met andere wettelijke regelingen of een zwaarder wegend belang van onze kant (bijv. ter verdediging van onze rechten en vorderingen).
 • Rekening houdend met de voorwaarden van art. 18 AVG kunt u van ons vragen om de verwerking van uw gegevens te beperken.
 • Daarnaast kunt u tegen de verwerking van uw gegevens bezwaar maken overeenkomstig art. 21 AVG, waardoor wij de verwerking van uw gegevens moeten stoppen. Dit recht op bezwaar geldt echter alleen wanneer er sprake is van heel bijzondere persoonlijke omstandigheden van uw zijde, waarbij rechten van ons bedrijf eventueel in tegenspraak kunnen zijn met uw recht op bezwaar.
 • U heeft ook het recht uw gegevens onder de voorwaarden van art. 20 AVG in een gestructureerd, gangbaar en machine-leesbaar format te ontvangen of deze aan een derde te sturen.
 • U heeft bovendien het recht een verleende toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens te allen tijde tegenover ons met toekomstige inwerkingtreding in te trekken (zie punt 2.3).
 • Daarnaast heeft u het recht op het indienen van een klacht bij een instantie die toezicht houdt op gegevensbescherming (art. 77 AVG). Wij adviseren u echter om een klacht in eerste instantie altijd bij onze functionaris gegevensbescherming in te dienen.

Uw aanvragen betreffende het uitoefenen van uw rechten dienen indien mogelijk schriftelijk te worden gericht aan het hierboven vermelde adres of direct aan onze functionaris gegevensbescherming.

8. Omvang van uw plichten om uw gegevens aan ons te verstrekken

U hoeft slechts de gegevens te verstrekken die nodig zijn voor het aangaan en de uitvoering van een zakelijke relatie of voor een relatie vóór de sluiting van een overeenkomst met ons, of die wij volgens de wet moeten verzamelen. Zonder deze gegevens zullen wij in de regel niet in staat zijn om de overeenkomst af te sluiten of uit te voeren. Dit kan ook betrekking hebben op later in het kader van de zakelijke relatie benodigde gegevens. Indien wij u om gegevens verzoeken die daar bovenuit gaan, zult u er speciaal op worden gewezen dat u deze gegevens op vrijwillige basis verstrekt.

9. Het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming per individueel geval (inclusief profilering)

Wij maken geen gebruik van puur geautomatiseerde besluitvormingsprocessen overeenkomstig artikel 22 AVG. Indien wij in de toekomst in individuele gevallen toch van een dergelijke procedure gebruik zouden maken, zullen wij u hierover apart informeren, voor zover dit wettelijk is voorgeschreven.

In sommige gevallen verwerken wij uw gegevens gedeeltelijk met het doel om bepaalde persoonlijke aspecten te beoordelen (profilering).

Om u doelgericht over producten te kunnen informeren en adviseren, maken we zo nodig gebruik van evaluatie-instrumenten. Hiermee kunnen een op de behoefte afgestemde productvormgeving, communicatie en reclame inclusief markten opinieonderzoek worden uitgevoerd.

Zulke procedures kunnen eveneens worden ingezet om uw solvabiliteit en kredietwaardigheid te kunnen beoordelen, alsmede ter bestrijding van witwassen van geld en fraude. Om uw solvabiliteit en kredietwaardigheid te beoordelen, kunnen zogenaamde 'score-waarden' worden gebruikt. Bij een scoring wordt met gebruikmaking van wiskundige processen de waarschijnlijkheid berekend waarmee een klant aan zijn contractuele betalingsverplichtingen zal voldoen. Dergelijke scorewaarden ondersteunen ons op die manier bijv. bij het beoordelen van de kredietwaardigheid, de besluitvorming in het kader van productverkopen en worden meegenomen in ons risicomanagement. De berekening is gebaseerd op wiskundig-statistisch erkende en beproefde processen en geschiedt op basis van uw gegevens, in het bijzonder inkomenssituatie, uitgaven, bestaande verplichtingen, beroep, werkgever, duur van de tewerkstelling, ervaringen uit de huidige zakelijke relatie, contractuele terugbetaling van vroegere kredieten alsmede informatie van kredietregistratiebureaus.

Niet verwerkt worden in dit verband gegevens over nationaliteit evenals bijzondere categorieën persoonsgegevens volgens art. 9 AVG.

Informatie over uw recht op bezwaar art. 21 AVG

 

1. U heeft het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens die plaatsvindt op grond van art. 6 lid 1 f AVG (gegevensverwerking op basis van belangenafweging) of art. 6 lid 1 e AVG (gegevensverwerking in het kader van een algemeen belang), wanneer er sprake is van redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie. Dit geldt ook voor een op deze bepaling gebaseerd profilering in de zin van art. 4 nr. 4 AVG.

Indien u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende redenen voor de verwerking zijn die bescherming verdienen en die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking is bedoeld om wettige aanspraken te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen. 

2. Wij verwerken uw persoonsgegevens zo nodig ook voor directe reclame. Indien u geen reclame wenst te ontvangen, heeft u te allen tijde het recht om hiertegen bezwaar te maken; dit geldt ook voor profilering voor zover het verband houdt met een dergelijke directe reclame. Wij zullen dit bezwaar in de toekomst in acht nemen. 

Uw gegevens zullen wij niet meer voor directe reclame verwerken wanneer u bezwaar maakt tegen het verwerken voor deze doeleinden.

Het bezwaar kan in welke vorm dan ook worden gemaakt en dient indien mogelijk te worden gericht aan

 

DALLI-WERKE GmbH & Co. KG

resp. MÄURER & WIRTZ GmbH & Co. KG

Zweifaller Str. 120

52224 Stolberg

E-mailadres: kontakt@dalli-group.com

resp. info@m-w.de

Deel 2: Aanvullende privacy informatie op de website

Welkom op onze website. Hieronder lichten wij toe welke gegevens wij tijdens uw bezoek op onze website vastleggen en hoe deze worden gebruikt. Deze privacyverklaring geldt voor alle websites die onder de verantwoordelijkheid vallen van DALLI-WERKE GmbH & Co. KG of met haar gelieerde ondernemingen resp. van Mäurer & Wirtz GmbH & Co. KG of van haar afhankelijke vennootschappen.

 

1. Verzamelen en verwerken van gegevens

Wanneer u onze website bezoekt, slaan onze webservers tijdelijk elke toegang op in een logbestand. De volgende gegevens worden vastgelegd en opgeslagen totdat ze geautomatiseerd worden gewist:

 • datum en tijdstip van de toegang;
 • naam en URL van het opgevraagde bestand;
 • overgedragen gegevens;
 • melding of het opvragen succesvol was;
 • herkenningsgegevens van het gebruikte browseren bestuurssysteem;
 • IP-adres van de aanvragende computer;
 • website van waaruit de toegang plaatsvindt;
 • naam van uw internetprovider.

De verwerking van deze gegevens geschiedt met het doel om het gebruik van de website mogelijk te maken (tot stand brengen van de verbinding), en voor de veiligheid van het systeem en het technisch beheer van de netwerkinfrastructuur.

Het IP-adres wordt alleen gebruikt wanneer onze netwerkinfrastructuur wordt aangevallen of om andere redenen met betrekking tot de veiligheid van gegevens.

 

2. Gebruik van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die u via onze website aan ons mededeelt (bijv. uw naam en adres of uw e-mailadres) worden voor correspondentie met u en voor het doel verwerkt waarvoor u ons de gegevens ter beschikking hebt gesteld (bijv. in het kader van een aanvraag, bestelling van doseerhulp of een prijsvraag/promotioneel spel).

Wanneer u ons de opdracht geeft voor een dienstverlening of het toezenden van goederen, dan worden uw persoonsgegevens zonder uw afzonderlijke toestemming slechts gebruikt voor zover dit noodzakelijk is voor het verlenen van de dienst of het uitvoeren van de overeenkomst.

Hieronder valt in het bijzonder het doorgeven van uw gegevens aan transportondernemingen, kredietinstellingen of andere servicediensten die ingezet worden bij het verlenen van een dienst of het afhandelen van een overeenkomst.

Het daarbovenuit gaande gebruik van deze gegevens voor incidentele aanbiedingen aan u per post of e-mail om u te informeren over nieuwe producten en andere prestaties of acties van onze kant die voor u interessant kunnen zijn, vindt alleen plaats voor zover dit wettelijk is toegestaan of wanneer u ons vooraf uw toestemming hebt verleend. Elk gebruik van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor de genoemde doelen en in de omvang die nodig is om deze doelen te bereiken.

U kunt het ontvangen van reclame van DALLI-WERKE GmbH & Co. KG of met haar gelieerde ondernemingen resp. van Mäurer & Wirtz GmbH & Co. KG of van haar afhankelijke vennootschappen te allen tijde herroepen, doordat u ons dit mededeelt met gebruikmaking van het hieronder genoemde contactresp. e-mailadres. U kunt verleende toestemmingsverklaringen eveneens te allen tijde herroepen door mededeling aan het hieronder genoemde contactresp. e-mailadres.

 

3. Nieuwsbrief

Indien wij u op uw verzoek een nieuwsbrief sturen, ontvangt u hiermee informatie over onze aanbiedingen en acties of – indien vermeld – aanbiedingen en acties van onze samenwerkende partners. U kunt zich te allen tijde voor de nieuwsbrief afmelden via de afmeld-link die in de nieuwsbrief staat, zonder dat hiervoor andere kosten ontstaan dan de kosten voor uw internetverbinding.

 

4. Doorgeven van persoonsgegevens

Het doorgeven van persoonsgegevens aan overheidsinstellingen en instanties vindt alleen plaats in het kader van wettelijke voorschriften of wanneer het doorgeven in geval van aanvallen op onze netwerkinfrastructuur voor rechtsof strafvervolging noodzakelijk is. Eventuele in het kader van de afwikkeling ingezette dienstverleners krijgen slechts de beschikking over de gegevens die nodig zijn voor het vervullen van hun taak en zijn net als onze eigen medewerkers tot vertrouwelijkheid verplicht. Het doorgeven aan andere instanties (derden) vindt alleen plaats voor zover wettelijk toegestaan. Bovendien worden uw gegevens niet aan derden doorgegeven.

 

5. Veiligheid

DALLI-WERKE GmbH & Co. KG maakt gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens die door ons worden beheerd te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulaties, verlies, vernietiging of tegen toegang van onrechtmatige personen. Onze veiligheidsmaatregelen worden overeenkomstig de technologische ontwikkeling voortdurend verbeterd.

 

6. Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de pc van de internetgebruiker worden opgeslagen. Zij zijn bedoeld om de internetverbinding tijdens uw bezoek op onze websites te sturen. Tegelijkertijd verkrijgen wij via deze cookies informatie die ons in staat stelt een analyse van uw gebruik van de websites uit te voeren om onze websites op de behoeften van de bezoekers optimaal af te stemmen. Cookies worden soms alleen voor de duur van het verblijf op de website (sessiecookie), maar soms ook voor langere termijn (permanente cookies) door uw browser opgeslagen.

Het sessiecookie dat iedere keer ingesteld wordt als u de website opent, is alleen tijdens uw online-sessie aanwezig en wordt inactief zodra u uw browsersoftware sluit. Dit cookie is uitsluitend nodig voor de technische communicatie tussen browser en webserver.

Bij het oproepen van onze website vragen wij u om toestemming om cookies te mogen gebruiken. Uiteraard kunt u onze websites ook zonder cookies bekijken. U kunt het opslaan van cookies verhinderen doordat u dit in uw browserinstellingen vastlegt. Als u geen cookies accepteert, kan dit functiebeperkingen van onze aanbiedingen tot gevolg hebben.

 

7. Gebruik van webfonts van MyFonts.com

Bepaalde websites die onder onze verantwoordelijkheid vallen, maken gebruik van MyFonts Webfonts om de optische weergave van de informatie op de betreffende website te verbeteren. De lettertypen van Myfonts.com bevinden zich als webfonts op de betreffende server. Bij het oproepen van de website wordt om licentieredenen via uw internetbrowser een teller bij MyFonts (MyFonts Inc., 500 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, USA) opgevraagd zodat MyFonts langs deze weg ten minste ook kennis van uw IP-adres verkrijgt. Zou uw internetbrowser de MyFonts Webfonts niet ondersteunen resp. eventueel geen toegang daarop verlenen, dan wordt onze website zo nodig in plaats daarvan met een standaard lettertype weergegeven. Nadere informatie over de MyFonts Webfonts resp. de privacy kunt u vinden op: http://www.myfonts.com/info/webfonts of http://www.myfonts.com/info/legal.

 

8. Aanvullende privacyverklaring met betrekking tot onze Facebook-fanpagina's

De door DALLI-WERKE GmbH & Co. KG of de daaraan gelieerde ondernemingen of door Mäurer & Wirtz GmbH & Co. KG of haar dochter-ondernemingen beheerde Facebook-fanpagina's bieden u tevens de mogelijkheid informatie over onze diensten te vergaren of met ons contact op te nemen en te communiceren. Onze Facebook-fanpagina's worden aangeboden op grond van de overeenkomst die wij zijn aangegaan met Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland) over de gemeenschappe-lijke verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig artikel 26 AVG ("Addendum Verantwoordelijke Paginastatistieken "). Op grond hiervan kunnen wij zelf geen beslissingen over de verwerking van statistiekgegevens nemen en deze uitvoeren. De primaire verantwoor-delijkheid wordt overeenkomstig de AVG voor de verwerking van statistiekgegevens en de naleving van alle verplichtingen uit hoofde van de AVG met betrekking tot de verwerking van statistiekgegevens gedragen door Facebook.

Wij maken u erop attent dat, wanneer u de Facebook-fanpagina's bezoekt, er gegevens van u als gebruiker buiten de EU kunnen worden verwerkt. De hierbij betrokken firma Facebook, Inc. heeft zich er als Amerikaanse aanbieder met Privacy Shield-certificering toe verplicht de standaardregels voor gegevensbescherming van de EU na te leven: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

(Bijgewerkt: 11-03-2019).

Uw gegevens kunnen voor marktonderzoeks- en reclamedoeleinden worden verwerkt, bijvoorbeeld voor het aanmaken van gebruikerspro-fielen en het gericht tonen van advertenties op basis van de interesses die uit uw gebruiksgedrag worden afgeleid. Hiervoor worden door-gaans cookies op uw computer opgeslagen.

Via de functie "Paginastatistieken" kunnen wij in dit kader bij Facebook statistische gegevens van verschillende categorieën met betrek-king tot het gebruik van de Facebook-fanpagina's opvragen. Voorbeelden daarvan zijn het totale aantal paginabezoeken, "vind ik leuk"-gegevens, pagina-activiteiten, interactie met berichten, bekeken video's, het bereik van berichten, reacties, gedeelde inhoud, antwoorden, het aandeel mannen en vrouwen, herkomst naar land en woonplaats, taal, bezoeken van en kliks in de webshop, kliks op de routeplanner en kliks op telefoonnummers. Deze gegevens gebruiken wij om onze pagina's aantrekkelijker te maken en beter af te stemmen op de be-hoeften (bijvoorbeeld door te bepalen wat het juiste moment is om bepaalde inhoud te publiceren).

Voor de Facebook-fanpagina's worden persoonsgegevens van de gebruikers verwerkt voor de behartiging van onze gerechtvaardigde be-langen met betrekking tot de op de behoeften en doelgroepen afgestemde vormgeving van ons aanbod van informatie en communicatie met de gebruikers (rechtsgrond: artikel 6, lid 1, onder f), AVG). Indien u door Facebook als aanbieder van het platform wordt verzocht om toestemming te verlenen voor een bepaalde gegevensverwerking, is deze verwerking gebaseerd op de rechtsgrond van artikel 6, lid 1, onder a), AVG.

Voor wat betreft de uitoefening van uw rechten als betrokkene en verzoeken om inlichtingen, wijzen wij u erop dat u zich hiervoor het beste rechtstreeks tot Facebook kunt wenden (zie https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data).

Meer informatie over de verwerking en het gebruik van gegevens en rechten en mogelijke instellingen in dit verband voor de bescherming van uw privacy, waaronder ook de mogelijkheid om bezwaar te maken (opt-out), vindt u in het gegevensbeleid van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/ en in de "Informatie over gegevens voor paginastatistieken" op https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

opt-out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads of http://www.youronlinechoices.com

 

9. Gebruik van YouTube-video's

Voor de integratie van video's maakt deze website af en toe gebruik van de dienst YouTube. YouTube wordt geëxploiteerd door Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland. Hierbij wordt voor de integratie van YouTube-video's de "uitgebrei-de gegevensbeschermingsmodus" toegepast, doordat pas bij het afspelen van de YouTube-video een cookie op de computer van de ge-bruiker wordt opgeslagen. YouTube verklaart dat bij het tonen van een geïntegreerde video in de uitgebreide gegevensbeschermingsmo-dus geen cookies met persoonsgegevens worden opgeslagen.

Meer informatie over gegevensverwerking door YouTube en de privacyverklaring van YouTube (Google) vindt u op https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl. Klik de geïntegreerde video's niet aan als u er zeker van wilt zijn dat YouTube geen ge-gevens over u ontvangt.

 

10. Wijziging van de privacybepalingen

Door de verdere ontwikkeling van onze website of door het implementeren van nieuwe technologieën e.d. kan het nodig zijn deze privacyverklaring te wijzigen. Wij behouden ons derhalve het recht voor om de privacyverklaring te allen tijde met toekomstige inwerkingtreding te wijzigen. Wij adviseren u om de actuele versie van de privacyverklaring regelmatig opnieuw door te lezen.

[De gegevensbeschermingsinformatie over onze gegevensverwerking volgens artikel (art.) 13, 14 en 21 AVG danwel de aanvullende privacy informatie op de website kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij zullen alle wijzigingen op deze website openbaar maken. Oudere versies zullen wij u in een archief beschikbaar stellen ter inzage.]