dalli – de kwaliteitsbelofte
header

Privacybeleid

Bedankt voor uw bezoek aan onze website. Hieronder vindt u ons privacybeleid inclusief wettelijk verplichte informatie. Daarnaast vindt u onder de volgende link aanvullende informatie over gegevensbescherming voor sollicitanten:

Privacy-informatie voor sollicitanten

Algemene privacy-informatie (stand 1 maart 2021)

Deel 1:

Gegevensbeschermingsinformatie over onze gegevensverwerking volgens artikel (art.) 13, 14 en 21 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Wij nemen gegevensbescherming serieus en informeren u hiermee hoe wij uw gegevens verwerken en welke aanspraken en rechten u volgens de regels inzake de gegevensbescherming heeft. Geldig vanaf 25 mei 2018.

 1. Het kantoor dat verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking en contactgegevens

verantwoordelijk kantoor zoals bedoeld in het gegevensbeschermingsrecht

DALLI-WERKE GmbH & Co. KG

resp. MÄURER & WIRTZ GmbH & Co. KG
(het verantwoordelijke kantoor is in elk geval het bedrijf waarvan u de website heeft bezocht op basis van de informatie in de afdruk of met  wie u contact heeft opgenomen met uw verzoek)

Zweifaller Str. 120
52224 Stolberg
Telefoon: +49[0]2402 89-0

E-mailadres: kontakt@dalli-group.com resp. info@m-w.de

 

Contactgegevens van onze functionaris gegevensbescherming:

DALLI-WERKE GmbH & Co. KG
resp. MÄURER & WIRTZ GmbH & Co. KG
Functionaris gegevensbescherming
Zweifaller Str. 120
52224 Stolberg

E-mailadres: datenschutz@dalli-group.com of datenschutz@m-w.de

 

 

 1. Doeleinden waarvoor en wettige grondslag waarop wij uw gegevens verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en nationale privacywetten alsmede andere van toepassing zijnde voorschriften voor gegevensbescherming (details volgen hierna). Welke gegevens per geval worden verwerkt en op welke wijze zij worden gebruikt, is in belangrijke mate afhankelijk van de concreet aangevraagde resp. overeengekomen diensten. Verdere details of aanvullingen over de doeleinden van de gegevensverwerking kunt u vinden in de betreffende contractdocumenten, formulieren, een toestemmingsverklaring en/of andere aan u verstrekte informatie (bijv. in het kader van het gebruik van onze website of onze Algemene Voorwaarden). Daarnaast kan deze gegevensbeschermingsinformatie van tijd tot tijd worden geactualiseerd zoals u kunt lezen op onze websites www.dalli-group.com/ www.dalli-group.de/ www.mydalli.de/ www.m-w.de.

 • Doeleinden voor het uitvoeren van een overeenkomst of met betrekking tot maatregelen vóór de sluiting van een overeenkomst (art. 6 lid 1 b AVG)

  De verwerking van persoonsgegevens geschiedt ter uitvoering van onze overeenkomsten met u en voor het uitvoeren van uw opdrachten evenals voor het nemen resp. verrichten van maatregelen en werkzaamheden in het kader van relaties vóór de sluiting van een overeenkomst bijv. met belanghebbenden. De verwerking is derhalve vooral bedoeld voor het leveren van prestaties in overeenstemming met uw opdrachten en wensen, en omvat de hiervoor noodzakelijke diensten, maatregelen en werkzaamheden. Hiertoe horen vooral de contract gerelateerde communicatie met u, de aantoonbaarheid van transacties, opdrachten en overige afspraken alsmede ter kwaliteitscontrole door betreffende documentatie, service uit coulance, maatregelen ter aansturing en optimalisatie van zakelijke processen alsmede voor het nakomen van de algemene zorgvuldigheidsplichten, aansturing en controle door gelieerde bedrijven (bijv. de moedermaatschappij); statistische evaluaties voor de aansturing van de onderneming, vastlegging van de kosten, controlling, rapportage, interne en externe communicatie, managen van noodgevallen, afrekening en fiscale beoordeling van bedrijfsprestaties, risicomanagement, instellen van rechtelijke vorderingen en verdediging bij juridische disputen; garanderen van de IT-veiligheid (o.a. systeem- resp. plausibiliteitstests) en van de algemene veiligheid o.a. van gebouwen en installaties, veiligstellen en handhaven van het huisrecht (bijv. door toegangscontroles); garanderen van de integriteit, authenticiteit en beschikbaarheid van de gegevens, voorkómen en ophelderen van strafbare feiten; controle door toezichthoudende commissies of controle-instanties (bijv. revisie).

 • Doeleinden in het kader van een gerechtvaardigd belang van onze zijde of van derden (art. 6 alinea. 1 zin 1 lid f) AVG)

  Boven de eigenlijke uitvoering van de overeenkomst resp. de voorlopige overeenkomst uit verwerken wij eventueel uw gegevens wanneer het nodig is om gerechtigde belangen van ons of van derden te handhaven, vooral voor de hierna genoemde doeleinden:
  • reclame of markt- en opinieonderzoek, voor zover u het gebruik van uw gegevens niet ingetrokken heeft;
  • het inwinnen van inlichtingen alsmede gegevensuitwisseling met kredietregistratiebureaus, voor zover dit uitgaat boven ons bedrijfsrisico;
  • het onderzoeken en optimaliseren van procedures voor behoefteanalyse;
  • de verdere ontwikkeling van diensten en producten alsmede van bestaande systemen en processen;
  • het openbaar maken van persoonsgegevens in het kader van een due-diligenceonderzoek bij bedrijfsverkooponderhandelingen;
  • het afstemmen met Europese en internationale antiterreurlijsten, voor zover dit uitgaat boven de wettelijke verplichtingen;
  • het aanvullen van onze gegevens, o.a. door het gebruik of onderzoek van openbaar toegankelijke gegevens;
  • statistische evaluaties of marktanalyse;
  • benchmarking;
  • het instellen van rechtelijke vorderingen en verdediging bij juridische disputen die niet direct te herleiden zijn tot de contractuele relatie;
  • het beperkt opslaan van de gegevens wanneer het verwijderen ervan vanwege de bijzondere soort opslag niet of slechts met een onevenredig grote inspanning mogelijk is;
  • het ontwikkelen van scoringsystemen of geautomatiseerde besluitvormingsprocessen;
  • het voorkómen en ophelderen van strafbare feiten, tenzij uitsluitend voor het nakomen van wettelijke richtlijnen;
  • de veiligheid van gebouwen en installaties (bijv. door toegangscontroles en videobewaking), voor zover dit uitgaat boven de algemene zorgvuldigheidsplichten;
  • interne en externe onderzoeken, veiligheidscontroles;
  • het eventueel meeluisteren of opnemen van telefoongesprekken voor de kwaliteitscontrole en voor trainingsdoeleinden;
  • het verkrijgen en behoud van certificeringen van privaatrechtelijke aard of van overheidswege;
  • het veiligstellen en handhaven van het huisrecht door adequate maatregelen evenals door videobewakingen ter bescherming van onze klanten en medewerkers alsmede voor het veiligstellen van bewijsmiddelen bij strafbare feiten en het voorkómen ervan.
 • Doeleinden in het kader van uw toestemming (art. 6 alinea. 1 zin 1 lid a) AVG)

  Verwerking van uw persoonsgegevens voor bepaalde doelen (bijv. gebruik van uw e-mailadres voor marketingdoeleinden) kan eveneens op basis van uw toestemming plaatsvinden. Normaal gesproken kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Dit geldt ook voor de intrekking van toestemmingsverklaringen die vóór inwerkingtreding van de AVG, dus vóór 25 mei 2018 tegenover ons zijn afgegeven. U wordt afzonderlijk geïnformeerd over de doeleinden en de gevolgen van een intrekking of het niet verlenen van een toestemming in de betreffende tekst van de toestemming.

  In principe geldt dat de intrekking van een toestemming pas voor de toekomst gevolgen heeft. Verwerkingen die vóór de intrekking hebben plaatsgevonden, zijn hiervan uitgesloten en blijven rechtmatig.
 • Doeleinden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (art. 6 alinea. 1 zin 1 lid c) AVG) of een taak van algemeen belang te vervullen (art. 6 alinea. 1 zin 1 lid e) AVG)

  Zoals iedereen die deelneemt aan het economisch verkeer, zijn ook wij onderworpen aan een groot aantal wettelijke verplichtingen. In eerste instantie zijn dit wettelijke eisen (bijv. handels- en fiscale wetgeving) maar ook eventuele richtlijnen met betrekking tot het houden van toezicht of andere richtlijnen van overheidswege. Tot de doeleinden van de verwerking horen zo nodig de identiteits- en leeftijdscontrole, preventie van fraude en witwassen van geld, het voorkómen, bestrijden en ophelderen van de financiering van terrorisme en delicten die een risico vormen voor vermogens, afstemmingen met Europese en internationale antiterreurlijsten, het naleven van fiscaalrechtelijke controle- en meldingsplichten alsmede de archivering van gegevens ten behoeve van de gegevensbescherming en de veiligheid van gegevens alsmede onderzoek door fiscale en andere overheidsinstanties. Bovendien kan de openbaarmaking van persoonsgegevens in het kader van maatregelen van rechters en van overheidswege ten behoeve van het gerechtelijk vooronderzoek, strafvervolging of het instellen van civielrechtelijke vorderingen noodzakelijk worden.
 1. De door ons verwerkte gegevenscategorieën, voor zover wij gegevens niet direct van u ontvangen, en hun herkomst

Voor zover het voor het verlenen van onze diensten nodig is, verwerken wij van andere bedrijven of overige derden (bijv. kredietregistratiebureaus, adressenhandelaren) persoonsgegevens die wij na toestemming ontvangen hebben. Bovendien verwerken wij persoonsgegevens die we uit openbaar toegankelijke bronnen (zoals telefoonregisters, handels- en verenigingsregisters, bevolkingsregisters, schuldenregisters, kadasters, pers, internet en andere media) na toestemming hebben gehaald, ontvangen of verkregen en die wij mogen verwerken.

Relevante persoonlijke gegevenscategorieën kunnen vooral de volgende zijn:

 • Persoonsgegevens (naam, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, burgerlijke stand, beroep/sector en vergelijkbare gegevens)
 • Contactgegevens (adres, e-mailadres, telefoonnummer en vergelijkbare gegevens)
 • Adresgegevens (bevolkingsregister en vergelijkbare gegevens)
 • Betalings-/dekkingsbevestiging bij bankpasjes en creditcards
 • Informatie over uw financiële situatie (solvabiliteitsgegevens inclusief scoring, dus gegevens ter beoordeling van het economisch risico)
 • Klantengeschiedenis
 • Gegevens over uw gebruik van de door ons aangeboden telediensten (bijv. tijdstip van het openen van onze websites, apps of nieuwsbrieven, aangeklikte pagina's/links van ons resp. ingevoerde en vergelijkbare gegevens)
 • Videogegevens

 

 1. Ontvangers of categorieën ontvangers van uw gegevens

Binnen ons bedrijf ontvangen de interne kantoren resp. organisatorische eenheden uw gegevens die zij nodig hebben voor het vervullen van onze contractuele en wettelijke plichten dan wel in het kader van de verwezenlijking en implementatie van onze gerechtvaardigde belangen. Het doorgeven van uw gegevens aan externe kantoren geschiedt uitsluitend

 • in verband met de uitvoering van het contract;
 • teneinde wettelijke richtlijnen na te komen op grond waarvan wij verplicht zijn tot inlichtingenverstrekking, melding of delen van gegevens, of wanneer de doorgifte van gegevens een openbaar belang dient (zie punt 2.4);
 • voor zover externe dienstverleningsbedrijven gegevens in opdracht van ons als opdrachtverwerker of andere verwerker verwerken (bijv. externe rekencentra, ondersteuning/onderhoud van toepassingen voor elektronische gegevensverwerking/IT, archivering, documentverwerking, call-center-services, compliance-services, controlling, datascreening voor anti-witwassen, gegevensvalidering resp. -plausibiliteitsonderzoek, gegevensvernietiging, inkoop/procurement, klantenbeheer, direct marketingbedrijf, marketing, mediatechniek, research, risicocontrolling, afrekening, telefonie, websitemanagement, accountancy, kredietinstellingen, drukkerijen of bedrijven belast met gegevensverwijdering, koeriersdiensten, logistiek);
 • op grond van ons gerechtvaardigd belang of van het gerechtvaardigd belang van een derde voor de onder punt 2.2 genoemde doelen (bijv. aan overheidsinstanties, kredietregistratiebureaus, incassobureaus, advocaten, rechtbanken, deskundigen, bedrijven binnen het concern en commissies en controle-instanties);
 • als u ons toestemming heeft verleend voor de doorgifte aan derden.

Wij zullen uw gegevens niet om andere redenen dan hierboven genoemd aan derden doorgeven. Voor zover wij in het kader van gegevensverwerking opdrachten aan dienstverleners verstrekken, zijn uw gegevens daar onderworpen aan dezelfde veiligheidsstandaards als bij ons. In de overige gevallen mogen de ontvangers de gegevens alleen voor de doeleinden gebruiken waarvoor ze aan hen werden doorgegeven.

 1. Duur van de opslag van uw gegevens

Wij verwerken en slaan uw gegevens op voor de duur van onze zakelijke relatie. Hierbij hoort ook de voorbereiding van een overeenkomst (rechtsverhouding vóór de sluiting van een overeenkomst) en de uitvoering van een overeenkomst.

Bovendien zijn wij aan verschillende bewarings- en documentatieplichten onderworpen o.a. ten gevolge van handels- of fiscaalrechtelijke regels. De aldaar bepaalde termijnen voor bewaring resp. documentatie bedragen afhankelijk van de soort documentatie zes, zeven of tien jaar na het einde van de zakelijke relatie of van de rechtsverhouding vóór de sluiting van een overeenkomst, in uitzonderingsgevallen zelfs 50 jaar – afhankelijk van het toepasselijk nationaal recht.

Daarnaast kan op basis van speciale wettelijke voorschriften een langere bewaringstermijn nodig zijn, zoals het bewaren van bewijsmiddelen in het kader van de wettelijke voorschriften voor verjaring.

Als de gegevens voor het nakomen van contractuele of wettelijke plichten en rechten niet meer nodig zijn, dan worden deze regelmatig verwijderd, tenzij hun – tijdelijke – verdere verwerking voor het vervullen van de onder punt 2.2 genoemde doelen wegens een zwaarder wegend gerechtvaardigd belang nodig is. Van een dergelijk zwaarder wegend gerechtvaardigd belang is bijv. ook sprake wanneer een verwijdering wegens de bijzondere soort opslag niet of slechts mogelijk is met een onevenredig grote inspanning en een verwerking voor andere doeleinden door passende technische en organisatorische maatregelen is uitgesloten.

 1. Verwerking van uw gegevens in een derde land of door een internationale organisatie

Het doorsturen van gegevens naar kantoren in landen buiten de Europese Unie (EU) resp. de Europese Economische Ruimte (EER) (zogenaamde derde landen) vindt plaats wanneer dit nodig zou zijn om een opdracht/overeenkomst van resp. met u uit te voeren, dit wettelijk is voorgeschreven (bijv. fiscaalrechtelijke meldingsplichten), het binnen het kader van een gerechtvaardigd belang van ons of van een derde ligt, of wanneer u ons toestemming hiervoor heeft verleend.

Hierbij kan de verwerking van uw gegevens in een derde land ook plaatsvinden in verband met het inschakelen van dienstverleners in het kader van gegevensverwerking in opdracht. Voor zover er voor het betreffende land geen besluit van de EU-commissie genomen zou zijn over een aldaar bestaand en gepast niveau van gegevensbescherming, garanderen wij op basis van de EU-richtlijnen voor gegevensbescherming door middel van betreffende overeenkomsten dat uw rechten en vrijheden adequaat worden beschermd en gegarandeerd. De betreffende details verstrekken wij u op aanvraag.

Informatie over de geschikte of gepaste garanties en over de mogelijkheid om een kopie van u te ontvangen, kan worden aangevraagd bij de functionaris gegevensbescherming binnen het bedrijf.

 1. Uw rechten met betrekking tot gegevensbescherming - Onder bepaalde voorwaarden en rekening houdend met eventuele nationale speciale voorschriften kunt u tegenover ons u op uw rechten op gegevensbescherming beroepen 
 • Zo heeft u het recht om inlichtingen over uw gegevens, die bij ons zijn opgeslagen, van ons te krijgen op basis van de regels van art. 15 AVG.
 • Naar aanleiding van uw aanvraag zullen wij de over u opgeslagen gegevens overeenkomstig art. 16 AVG corrigeren indien deze niet van toepassing of foutief zijn.
 • Indien u dit wenst, zullen wij uw gegevens volgens de principes van art. 17 AVG verwijderen, tenzij dit in tegenspraak is met andere wettelijke regelingen of een zwaarder wegend belang van onze kant (bijv. ter verdediging van onze rechten en vorderingen).
 • Rekening houdend met de voorwaarden van art. 18 AVG kunt u van ons vragen om de verwerking van uw gegevens te beperken.
 • Daarnaast kunt u tegen de verwerking van uw gegevens bezwaar maken overeenkomstig art. 21 AVG, waardoor wij de verwerking van uw gegevens moeten stoppen. Dit recht op bezwaar geldt echter alleen wanneer er sprake is van heel bijzondere persoonlijke omstandigheden van uw zijde, waarbij rechten van ons bedrijf eventueel in tegenspraak kunnen zijn met uw recht op bezwaar.
 • U heeft ook het recht uw gegevens onder de voorwaarden van art. 20 AVG in een gestructureerd, gangbaar en machine-leesbaar format te ontvangen of deze aan een derde te sturen.
 • U heeft bovendien het recht een verleende toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens te allen tijde tegenover ons met toekomstige inwerkingtreding in te trekken (zie punt 2.3).
 • Daarnaast heeft u het recht op het indienen van een klacht bij een instantie die toezicht houdt op gegevensbescherming (art. 77 AVG). Wij adviseren u echter om een klacht in eerste instantie altijd bij onze functionaris gegevensbescherming in te dienen.

Uw aanvragen betreffende het uitoefenen van uw rechten dienen indien mogelijk schriftelijk te worden gericht aan het hierboven vermelde adres of direct aan onze functionaris gegevensbescherming.

 1. Omvang van uw plichten om uw gegevens aan ons te verstrekken

U hoeft slechts de gegevens te verstrekken die nodig zijn voor het aangaan en de uitvoering van een zakelijke relatie of voor een relatie vóór de sluiting van een overeenkomst met ons, of die wij volgens de wet moeten verzamelen. Zonder deze gegevens zullen wij in de regel niet in staat zijn om de overeenkomst af te sluiten of uit te voeren. Dit kan ook betrekking hebben op later in het kader van de zakelijke relatie benodigde gegevens. Indien wij u om gegevens verzoeken die daar bovenuit gaan, zult u er speciaal op worden gewezen dat u deze gegevens op vrijwillige basis verstrekt.

 1. Het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming per individueel geval (inclusief profilering)

Wij maken geen gebruik van puur geautomatiseerde besluitvormingsprocessen overeenkomstig art. 22 AVG. Indien wij in de toekomst in individuele gevallen toch van een dergelijke procedure gebruik zouden maken, zullen wij u hierover apart informeren, voor zover dit wettelijk is voorgeschreven.

In sommige gevallen verwerken wij uw gegevens gedeeltelijk met het doel om bepaalde persoonlijke aspecten te beoordelen (profilering).

Om u doelgericht over producten te kunnen informeren en adviseren, maken we zo nodig gebruik van evaluatie-instrumenten. Hiermee kunnen een op de behoefte afgestemde productvormgeving, communicatie en reclame inclusief markt- en opinieonderzoek worden uitgevoerd.

Zulke procedures kunnen eveneens worden ingezet om uw solvabiliteit en kredietwaardigheid te kunnen beoordelen, alsmede ter bestrijding van witwassen van geld en fraude. Om uw solvabiliteit en kredietwaardigheid te beoordelen, kunnen zogenaamde 'score-waarden' worden gebruikt. Bij een scoring wordt met gebruikmaking van wiskundige processen de waarschijnlijkheid berekend waarmee een klant aan zijn contractuele betalingsverplichtingen zal voldoen. Dergelijke scorewaarden ondersteunen ons op die manier bijv. bij het beoordelen van de kredietwaardigheid, de besluitvorming in het kader van productverkopen en worden meegenomen in ons risicomanagement. De berekening is gebaseerd op wiskundig-statistisch erkende en beproefde processen en geschiedt op basis van uw gegevens, in het bijzonder inkomenssituatie, uitgaven, bestaande verplichtingen, beroep, werkgever, duur van de tewerkstelling, ervaringen uit de huidige zakelijke relatie, contractuele terugbetaling van vroegere kredieten alsmede informatie van kredietregistratiebureaus.

Niet verwerkt worden in dit verband gegevens over nationaliteit evenals bijzondere categorieën persoonsgegevens volgens art. 9 AVG.

Informatie over uw recht op bezwaar art. 21 AVG

1. U heeft het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens die plaatsvindt op grond van art. 6 alinea. 1 zin 1 lid f) AVG (gegevensverwerking op basis van belangenafweging) of art. 6 alinea. 1 zin 1 lid e) AVG (gegevensverwerking in het kader van een algemeen belang), wanneer er sprake is van redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie. Dit geldt ook voor een op deze bepaling gebaseerd profilering in de zin van art. 4 nr. 4 AVG.

Indien u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende redenen voor de verwerking zijn die bescherming verdienen en die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking is bedoeld om wettige aanspraken te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

2. Wij verwerken uw persoonsgegevens zo nodig ook voor directe reclame. Indien u geen reclame wenst te ontvangen, heeft u te allen tijde het recht om hiertegen bezwaar te maken; dit geldt ook voor profilering voor zover het verband houdt met een dergelijke directe reclame. Wij zullen dit bezwaar in de toekomst in acht nemen.

Uw gegevens zullen wij niet meer voor directe reclame verwerken wanneer u bezwaar maakt tegen het verwerken voor deze doeleinden.

Het bezwaar kan in welke vorm dan ook worden gemaakt en dient indien mogelijk te worden gericht aan

DALLI-WERKE GmbH & Co. KG
resp. MÄURER & WIRTZ GmbH & Co. KG
Zweifaller Str. 120
52224 Stolberg

E-mailadres: kontakt@dalli-group.com resp. info@m-w.de 

Deel 2:  Aanvullende privacy informatie op de website

Welkom op onze website. Hieronder lichten wij toe welke gegevens wij tijdens uw bezoek op onze website vastleggen en hoe deze worden gebruikt. Deze privacyverklaring geldt voor alle websites die onder de verantwoordelijkheid vallen van DALLI-WERKE GmbH & Co. KG of met haar gelieerde ondernemingen resp. van Mäurer & Wirtz GmbH & Co. KG of van haar afhankelijke vennootschappen.

 1. Verzamelen en verwerken van gegevens

Wanneer u onze website bezoekt, slaan onze webservers tijdelijk elke toegang op in een logbestand. De volgende gegevens worden vastgelegd en opgeslagen totdat ze geautomatiseerd worden gewist:

 • datum en tijdstip van de toegang;
 • naam en URL van het opgevraagde bestand;
 • overgedragen gegevens;
 • melding of het opvragen succesvol was;
 • herkenningsgegevens van het gebruikte browser- en bestuurssysteem;
 • IP-adres van de aanvragende computer;
 • website van waaruit de toegang plaatsvindt;
 • naam van uw internetprovider.

De verwerking van deze gegevens geschiedt met het doel om het gebruik van de website mogelijk te maken (tot stand brengen van de verbinding), en voor de veiligheid van het systeem en het technisch beheer van de netwerkinfrastructuur.

Het IP-adres wordt alleen gebruikt wanneer onze netwerkinfrastructuur wordt aangevallen of om andere redenen met betrekking tot de veiligheid van gegevens.

 1. Gebruik van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die u via onze website aan ons mededeelt (bijv. uw naam en adres of uw e-mailadres) worden voor correspondentie met u en voor het doel verwerkt waarvoor u ons de gegevens ter beschikking hebt gesteld (bijv. in het kader van een aanvraag, bestelling van doseerhulp of een prijsvraag/promotioneel spel).

Wanneer u ons de opdracht geeft voor een dienstverlening of het toezenden van goederen, dan worden uw persoonsgegevens zonder uw afzonderlijke toestemming slechts gebruikt voor zover dit noodzakelijk is voor het verlenen van de dienst of het uitvoeren van de overeenkomst.

Hieronder valt in het bijzonder het doorgeven van uw gegevens aan transportondernemingen, kredietinstellingen of andere servicediensten die ingezet worden bij het verlenen van een dienst of het afhandelen van een overeenkomst.

Het daarbovenuit gaande gebruik van deze gegevens voor incidentele aanbiedingen aan u per post of e-mail om u te informeren over nieuwe producten en andere prestaties of acties van onze kant die voor u interessant kunnen zijn, vindt alleen plaats voor zover dit wettelijk is toegestaan of wanneer u ons vooraf uw toestemming hebt verleend. Elk gebruik van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor de genoemde doelen en in de omvang die nodig is om deze doelen te bereiken.

U kunt het ontvangen van reclame van DALLI-WERKE GmbH & Co. KG of met haar gelieerde ondernemingen resp. van Mäurer & Wirtz GmbH & Co. KG of van haar afhankelijke vennootschappen te allen tijde herroepen, doordat u ons dit mededeelt met gebruikmaking van het hieronder genoemde contact- resp. e-mailadres. U kunt verleende toestemmingsverklaringen eveneens te allen tijde herroepen door mededeling aan het hieronder genoemde contact- resp. e-mailadres.

 1. Nieuwsbrief

Indien wij u op uw verzoek een nieuwsbrief sturen, ontvangt u hiermee informatie over onze aanbiedingen en acties of – indien vermeld – aanbiedingen en acties van onze samenwerkende partners. U kunt zich te allen tijde voor de nieuwsbrief afmelden via de afmeld-link die in de nieuwsbrief staat, zonder dat hiervoor andere kosten ontstaan dan de kosten voor uw internetverbinding.

 1. Doorgeven van persoonsgegevens

Het doorgeven van persoonsgegevens aan overheidsinstellingen en instanties vindt alleen plaats in het kader van wettelijke voorschriften of wanneer het doorgeven in geval van aanvallen op onze netwerkinfrastructuur voor rechts- of strafvervolging noodzakelijk is. Eventuele in het kader van de afwikkeling ingezette dienstverleners krijgen slechts de beschikking over de gegevens die nodig zijn voor het vervullen van hun taak en zijn net als onze eigen medewerkers tot vertrouwelijkheid verplicht. Het doorgeven aan andere instanties (derden) vindt alleen plaats voor zover wettelijk toegestaan. Bovendien worden uw gegevens niet aan derden doorgegeven.

 1. Veiligheid

DALLI-WERKE GmbH & Co. KG maakt gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens die door ons worden beheerd te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulaties, verlies, vernietiging of tegen toegang van onrechtmatige personen. Onze veiligheidsmaatregelen worden overeenkomstig de technologische ontwikkeling voortdurend verbeterd.

 1. Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de pc van de internetgebruiker worden opgeslagen. Zij zijn bedoeld om de internetverbinding tijdens uw bezoek op onze websites te sturen. Tegelijkertijd verkrijgen wij via deze cookies informatie die ons in staat stelt een analyse van uw gebruik van de websites uit te voeren om onze websites op de behoeften van de bezoekers optimaal af te stemmen. Cookies worden soms alleen voor de duur van het verblijf op de website (sessiecookie), maar soms ook voor langere termijn (permanente cookies) door uw browser opgeslagen.

Het sessiecookie dat iedere keer ingesteld wordt als u de website opent, is alleen tijdens uw online-sessie aanwezig en wordt inactief zodra u uw browsersoftware sluit. Dit cookie is uitsluitend nodig voor de technische communicatie tussen browser en webserver.

Bij het oproepen van onze website vragen wij – voor zover dat op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming noodzakelijk is – u om toestemming om cookies te mogen gebruiken. U kunt uw toestemming voor cookies te allen tijde intrekken met effect voor de toekomst en u kunt uw cookie-instellingen individueel aanpassen (selectie & de-selectie van cookies). Klik hiervoor op de betreffende website op de knop "Cookie-instellingen" of op het symbool linksonder in het scherm en maak uw keuze. Uiteraard kunt u onze – overigens met beperkte functionaliteit - websites ook zonder cookies bekijken. U kunt het opslaan van cookies verhinderen doordat u dit in uw browserinstellingen vastlegt. Als u geen cookies accepteert, kan dit functiebeperkingen van onze aanbiedingen tot gevolg hebben.

 

Indien in het kader van de hieronder beschreven diensten een overdracht van persoonsgegevens naar de VS zou kunnen plaatsvinden, wijzen wij erop dat volgens het Europees Hof van Justitie het gegevensbeschermingsniveau van de VS het beschermingsniveau van de EU niet volledig bereikt. Er is geen besluit van de Europese Commissie over de toereikendheid van het beschermingsniveau en er zijn geen adequate garanties. Met name bestaat het risico of kan niet worden uitgesloten, dat de overheid binnen de respectieve toepasselijke wetgeving toegang heeft tot dergelijke gegevens, waartegen de rechtsbescherming beperkt is.

 1. Gebruik van Google Analytics (op sommige van onze websites)

Op sommige van onze websites vragen wij u om uw vrijwillige en herroepbare toestemming voor het gebruik van Google Analytics:

Als u ons uw toestemming heeft gegeven, gebruiken wij Google Analytics (https://marketingplatform.google.com/intl/nl/about/analytics/), een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google") (moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS), op de desbetreffende website om het gebruik van deze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. We kunnen de verkregen statistieken gebruiken om ons aanbod te verbeteren en interessanter te maken voor u als gebruiker. In uitzonderlijke gevallen worden persoonlijke gegevens doorgegeven aan en opgeslagen in de Verenigde Staten. Er is een contract voor gegevensbescherming met Google, waarin de standaardcontractbepalingen van de EU met Google LLC zijn opgenomen. Meer informatie vindt u op https://privacy.google.com/businesses/compliance/#! #gdpr. 

De wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics is toestemming in overeenstemming met art. 6 alinea. 1 zin 1 lid a) AVG.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Door de activering van IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres echter door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, ingekort voordat dit gebeurt. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. U kunt de plaatsen van de datacenters van Google vinden onder: https://www.google.com/about/datacenters/locations/index.html. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om verdere diensten te verlenen aan de exploitant van de website in verband met het gebruik van de website en het internet.

Het door uw browser, in het kader van Google Analytics verzonden IP-adres, wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google tenzij u dit heeft toegestaan in uw Google-account.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te selecteren, maar let op: als u dit doet kunt u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website gebruiken. U kunt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google ook voorkomen door de browser plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

U kunt elke cookie/tracking toestemming die u ons op de betreffende website heeft gegeven te allen tijde intrekken en uw cookie-instellingen individueel aanpassen (zie punt 6). De persoonlijke of pseudonieme gegevens worden na 14 maanden verwijderd of geanonimiseerd.

Meer details en informatie vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Google op https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl of in het privacybeleid van Google op http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy en in de instellingen voor de weergave van de reclame van Google op https://adssettings.google.com/authenticated.

 1. Gebruik van YouTube-video's

Voor de integratie van video's maakt deze website af en toe gebruik van de dienst YouTube. YouTube wordt geëxploiteerd door Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland. Hierbij wordt voor de integratie van YouTube-video's de "uitgebreide gegevensbeschermingsmodus" toegepast, doordat pas bij het afspelen van de YouTube-video een cookie op de computer van de gebruiker wordt opgeslagen. YouTube verklaart dat bij het tonen van een geïntegreerde video in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus geen cookies met persoonsgegevens worden opgeslagen.

Meer informatie over gegevensverwerking door YouTube en de privacyverklaring van YouTube (Google) vindt u op https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl. Klik de geïntegreerde video's niet aan als u er zeker van wilt zijn dat YouTube geen gegevens over u ontvangt.

 1. Google reCAPTCHA

Op sommige van onze websites gebruiken we de service Google "reCAPTCHA". Aanbieder van reCAPTCHA is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google") (moederbedrijf): Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Met reCAPTCHA controleren we of de gegevensinvoer op onze respectievelijke websites (bijv. een contactformulier) door een mens of anders door een bot of een geautomatiseerd programma wordt gedaan. Daartoe wordt het gedrag van een websitebezoeker door reCAPTCHA op basis van verschillende kenmerken geanalyseerd. De analyse wordt uitgevoerd zodra de gebruiker onze respectievelijke website selecteert en loopt volledig geautomatiseerd op de achtergrond. In het kader van de analyse evalueert reCAPTCHA verschillende soorten informatie (bijv. het IP-adres, de verblijftijd van de gebruiker op de website of de muisbewegingen van de gebruiker). De in het kader van de analyse verzamelde gegevens worden doorgestuurd naar Google.

De wettelijke basis voor het gebruik van reCAPTCHA is ons legitiem belang in de zin van art. 6 alinea. 1 zin 1 lid a) AVG. Als website-exploitant hebben wij een legitiem belang om onze websites te beschermen tegen misbruik van geautomatiseerde spionage of spam. Meer details en informatie over reCAPTCHA en de verklaring van Google over gegevensbescherming vindt u onder https://www.google.com/recaptcha/ resp. https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

 1. Gebruik van Google Maps

Op sommige van onze websites gebruiken wij Google Maps van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Google Maps is een webdienst voor de weergave van interactieve (land)kaarten om geografische informatie visueel voor te stellen. Door gebruik te maken van deze dienst, wordt onze locatie aan u getoond en wordt een eventuele benadering gemakkelijker gemaakt.

Informatie over uw gebruik van onze website (zoals uw IP-adres en locatiegegevens) wordt doorgegeven aan servers van Google en daar opgeslagen wanneer u die subpagina's oproept waarin de Google Maps-kaart is geïntegreerd. Dit kan ook doorgifte naar de servers van het moederbedrijf Google LLC. in de VS inhouden. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount aanbiedt waarmee u bent ingelogd of dat er een gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wilt dat de opdracht bij uw profiel bij Google wordt geplaatst, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) als gebruiksprofielen en evalueert deze. De verzameling, opslag en analyse worden uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 alinea. 1 zin 1 lid f) AVG op basis van het legitieme belang van Google in de weergave van gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en / of het ontwerp van Google websites. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, en u moet contact opnemen met Google om dit recht uit te oefenen.

Indien u niet akkoord gaat met de toekomstige overdracht van uw gegevens aan Google in het kader van het gebruik van Google Maps, heeft u ook de mogelijkheid om de webdienst Google Maps volledig uit te schakelen door JavaScript in uw browser uit te schakelen. Google Maps en dus ook de kaartweergave op deze website kunnen dan niet worden gebruikt. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming in verband met het gebruik van Google Maps is te vinden op de website van Google: https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/.

Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met art. 6 alinea. 1 zin 1 lid a) AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. 

 1. Gebruik van webfonts van MyFonts.com of Adobe

Bepaalde websites die onder onze verantwoordelijkheid vallen, maken gebruik van MyFonts Webfonts om de optische weergave van de informatie op de betreffende website te verbeteren. De lettertypen van Myfonts.com bevinden zich als webfonts op de betreffende server. Bij het oproepen van de website wordt om licentieredenen via uw internetbrowser een teller bij MyFonts (MyFonts Inc., 500 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, USA) opgevraagd zodat MyFonts langs deze weg ten minste ook kennis van uw IP-adres verkrijgt. Zou uw internetbrowser de MyFonts Webfonts niet ondersteunen resp. eventueel geen toegang daarop verlenen, dan wordt onze website zo nodig in plaats daarvan met een standaard lettertype weergegeven. Nadere informatie over de MyFonts Webfonts resp. de privacy kunt u vinden op: http://www.myfonts.com/info/webfonts.

Op sommige van onze websites worden Adobe Typekit-webfonts gebruikt voor de uniforme weergave van bepaalde fonts. De provider is Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe). De browser laadt de vereiste lettertypes rechtstreeks van Adobe wanneer de betreffende pagina's worden opgeroepen, zodat ze correct kunnen worden weergegeven. De browser maakt verbinding met de Adobe-servers in de VS. Dit stelt Adobe in staat om te weten dat onze website toegankelijk is via uw IP-adres. Volgens Adobe worden er geen cookies opgeslagen bij het aanleveren van de lettertypes. Wij gebruiken Typekit om ervoor te zorgen dat onze website correct wordt weergegeven. Daarom is het gebruik gebaseerd op ons legitiem belang in de zin van art. 6 alinea. 1 zin 1 lid f) AVG. Voor meer informatie over Adobe Typekit-weblettertypen en het privacybeleid van Adobe kunt u terecht op: https://www.adobe.com/nl/privacy/policies/adobe-fonts.html. Als uw browser geen webfonts ondersteunt, wordt er een standaardlettertype gebruikt door uw computer.

 1. Aanvullende privacyverklaring met betrekking tot onze Facebook-fanpagina's

De door DALLI-WERKE GmbH & Co. KG of de daaraan gelieerde ondernemingen of door Mäurer & Wirtz GmbH & Co. KG of haar dochterondernemingen beheerde Facebook-fanpagina's bieden u tevens de mogelijkheid informatie over onze diensten te vergaren of met ons contact op te nemen en te communiceren. Onze Facebook-fanpagina's worden aangeboden op grond van de overeenkomst die wij zijn aangegaan met Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland) over de gemeenschappelijke verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig art. 26 AVG ("Addendum Verantwoordelijke Paginastatistieken "). Op grond hiervan kunnen wij zelf geen beslissingen over de verwerking van statistiekgegevens nemen en deze uitvoeren. De primaire verantwoordelijkheid wordt overeenkomstig de AVG voor de verwerking van statistiekgegevens en de naleving van alle verplichtingen uit hoofde van de AVG met betrekking tot de verwerking van statistiekgegevens gedragen door Facebook.

Wij maken u erop attent dat, wanneer u de Facebook-fanpagina's bezoekt, er gegevens van u als gebruiker buiten de EU kunnen worden verwerkt. Facebook gebruikt de standaardcontractbepalingen van de EU om ervoor te zorgen dat uw gegevens in dit geval een niveau van gegevensbescherming krijgen dat vergelijkbaar is met het niveau dat beschikbaar is in de EU. Uw gegevens kunnen voor marktonderzoeks- en reclamedoeleinden worden verwerkt, bijvoorbeeld voor het aanmaken van gebruikersprofielen en het gericht tonen van advertenties op basis van de interesses die uit uw gebruiksgedrag worden afgeleid. Hiervoor worden doorgaans cookies op uw computer opgeslagen.

Via de functie "Paginastatistieken" kunnen wij in dit kader bij Facebook statistische gegevens van verschillende categorieën met betrekking tot het gebruik van de Facebook-fanpagina's opvragen. Voorbeelden daarvan zijn het totale aantal paginabezoeken, "vind ik leuk"-gegevens, pagina-activiteiten, interactie met berichten, bekeken video's, het bereik van berichten, reacties, gedeelde inhoud, antwoorden, het aandeel mannen en vrouwen, herkomst naar land en woonplaats, taal, bezoeken van en kliks in de webshop, kliks op de routeplanner en kliks op telefoonnummers. Deze gegevens gebruiken wij om onze pagina's aantrekkelijker te maken en beter af te stemmen op de behoeften (bijvoorbeeld door te bepalen wat het juiste moment is om bepaalde inhoud te publiceren).

Voor de Facebook-fanpagina's worden persoonsgegevens van de gebruikers verwerkt voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen met betrekking tot de op de behoeften en doelgroepen afgestemde vormgeving van ons aanbod van informatie en communicatie met de gebruikers (rechtsgrond: art. 6 alinea. 1 zin 1 lid f) AVG). Indien u door Facebook als aanbieder van het platform wordt verzocht om toestemming te verlenen voor een bepaalde gegevensverwerking, is deze verwerking gebaseerd op de rechtsgrond van art. 6 alinea. 1 zin 1 lid a) AVG.

Voor wat betreft de uitoefening van uw rechten als betrokkene en verzoeken om inlichtingen, wijzen wij u erop dat u zich hiervoor het beste rechtstreeks tot Facebook kunt wenden (zie https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data).

Meer informatie over de verwerking en het gebruik van gegevens en rechten en mogelijke instellingen in dit verband voor de bescherming van uw privacy, waaronder ook de mogelijkheid om bezwaar te maken (opt-out), vindt u in het gegevensbeleid van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/ en in de "Informatie over gegevens voor paginastatistieken" op https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data opt-out: https://www.facebook.com/settings?tab =ads of http://www.youronlinechoices.com

 1. Gebruik van WhatsApp

Op sommige van onze websites bieden wij links aan - waar van toepassing via een dienovereenkomstig gemarkeerde deellink/knop en logo - naar WhatsApp (WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland), een Instant-Messaging-dienst die deel uitmaakt van Facebook Inc. Wij wijzen erop dat u de extern gekoppelde diensten en hun functies die via deze dienst kunnen worden opgeroepen, onder uw eigen verantwoordelijkheid gebruikt. WhatsApp slaat de gegevens van zijn gebruikers op en kan deze ook voor zakelijke doeleinden gebruiken. Als u dit niet wilt, klik dan niet op de betreffende links of deellinks/knoppen. Meer informatie over de verwerking van gegevens door WhatsApp is te vinden op https://www.whatsapp.com/legal/updates/privacy-policy

 1. Gebruik van Instagram

Op sommige van onze websites bieden wij links naar Instagram - waar van toepassing via een dienovereenkomstig gemarkeerde share link/knop en logo. Wij wijzen erop dat u de gelinkte Instagram-dienst en de functies ervan op eigen verantwoordelijkheid gebruikt. De dienst Instagram is een van de Facebook-producten die worden aangeboden door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Om de Facebook-producten te kunnen leveren, wordt informatie over gebruikers verwerkt. Facebook en Instagram delen infrastructuur, systemen en technologie met andere Facebook-bedrijven en kunnen informatie over gebruikers over de Facebook-bedrijven heen verwerken. De informatie die tijdens dit gebruik over u wordt verzameld, wordt door Facebook verwerkt. Als u niet wilt dat dit gebeurt, klik dan niet op de betreffende links of deellinks/knoppen. Meer informatie over de gegevensverwerking door Facebook en de Instagram-instellingen is te vinden op de website van Instagram (inclusief https://www.instagram.com/ en https://help.instagram.com/519522125107875).

 1. Gebruik van Twitter

Op sommige van onze websites bieden wij links aan naar het platform of de diensten van Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA - waar van toepassing via een dienovereenkomstig gemarkeerde share link/button en logo. Wij wijzen erop dat u de hier aangeboden Twitter short message service en de functies ervan op eigen verantwoordelijkheid gebruikt. Twitter kan de gegevens van de gebruikers van zijn dienst opslaan. Als u dit niet wilt, klik dan niet op de betreffende links of deellinks/knoppen. Informatie over welke gegevens door Twitter worden verwerkt en voor welke doeleinden ze worden gebruikt, is te vinden in het privacybeleid van Twitter en op https://support.twitter.com/forms/privacy.

 1. Gebruik von Pinterest

Op sommige van onze websites bieden wij links aan naar het platform of de diensten van Pinterest (Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland) - waar van toepassing via een dienovereenkomstig gemarkeerde share link/knop en logo. Wij wijzen erop dat u de gelinkte diensten en hun functies op eigen verantwoordelijkheid gebruikt. Pinterest slaat de gegevens van zijn gebruikers op (bijv. persoonlijke informatie, IP-adres, enz.) en kan deze gegevens ook voor zakelijke doeleinden gebruiken. Als u niet wilt dat dit gebeurt, klik dan niet op overeenkomstige links of deellinks/knoppen. Voor meer informatie over de gegevensverwerking door Pinterest verwijzen wij u naar het privacybeleid van Pinterest op https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy.

 1. Wijziging van de privacy bepalingen

Door de verdere ontwikkeling van onze website of door het implementeren van nieuwe technologieën e.d. kan het nodig zijn deze privacyverklaring te wijzigen. Wij behouden ons derhalve het recht voor om de privacyverklaring te allen tijde met toekomstige inwerkingtreding te wijzigen. Wij adviseren u om de actuele versie van de privacyverklaring regelmatig opnieuw door te lezen.

[De gegevensbeschermingsinformatie over onze gegevensverwerking volgens artikel (art.) 13, 14 en 21 AVG danwel de aanvullende privacy informatie op de website kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij zullen alle wijzigingen op deze website openbaar maken. Oudere versies zullen wij u in een archief beschikbaar stellen ter inzage.]